مهرداد یکشنبه 17 فروردین 1393 10:28 ب.ظ نظرات ()

فرکانسهای زمینی

كانال 37 و 51 باند  UHF

فرکانسهای  ماهواره ای

ماهواره عربست :     F.12264 ----S.R.27500 -----P.H

ماهواره آسیاست :   F.12681 -----S.R.3100 -----P.V