هم استانی پنجشنبه 1 تیر 1391 10:29 ب.ظ نظرات ()

1- ((خواجه احمد یسوی و طریقت یسویه در منابع فارسی))
دكترسیدمحمدباقر كمال ا لد ینی دانشیار دانشگاه پیام نور مریم امیری فر مدرس دانشگاههای یزد

2- ((برخی از موانع داخلی توسعه ی گردشگری در ایران و راهکارهای تاریخی رفع آن ها))
د
کتر علی محمد طرفداری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3- ((نگرشی بر ظرفیت های بالقوه گردشگری ادبی با رویکرد عرفانی))
مورد مطالعه: استان سمنان
داوود کیا کجوری، خدیجه نصیری

4- ((نقد احوال و آثار عارفان بزرگ در منطقه قومس))
سمیه خادمی دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان وعرفان

5- ((بندگی پروردگار هدف اصلی عرفان اسلامی))
مهرداد برون

6- ((نقش شطحیات عرفانی در شاخص شدن شخصیت بایزید بسطامی))
دکتر رضا اسد پور

7- ((سمبلیسم نور و رنگ در آرای علاءالوله سمنانی و سید محمد حسن نور بخش))
دکتر جمشید جلالی

8- ((غربت اندیشی صوفیانه و تاثیر آن بر شعر فارسی))
دکتر سعید زهره وند

9- ((بررسی بن مایه تنبیه در قصه های کرامت))
ایرج شهبازی

10- ((راز ماندگاری مثنوی مولانا در عصر اطلاعات انفورماتیک))
دکتر نسرین جهانگردی

11- ((تبیین فلسفه حقیقی سفر در اندیشه عارفان مسلمان))
معصومه عزیزی خادم، مدرس دانشگاه آزاد دهلران

12- ((وحدت شهود از دیدگاه شیخ علاءالدوله سمنانی))
دکتر علی اکبر افراسیاب پور
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
میترا امید بخش
کارشناس ارشد عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

13- ((گردشگری اسلامی راهبردی نوین در توسعه همگرایی کشورهای اسلامی))
جعفر کریمی1*، محمد حسن الهی زاده2، مهدی جمالی نژاد3
1 دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران
2استادیار تاریخ دانشگاه بیرجند
3 دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه اصفهان

14- ((مطالعه ی سبک شناسانه ی میراث عرفانی پیر خرقان؛ ابوالحسن))
طاهره میرزایی 1 سمیرا شفیعی2

15- ((جایگاه خرقه در تصوف اسلامی مطالعه ی موردی خرقه ی منسوب به شیخ صفی الدین اردبیلی))
امید یزدانی1، میر روح اله محمدی2

16- ((منطقه قومس،زمینه ها و توان های جغرافیائی – تاریخی در پرورش عارفان))
1
-محمدعلی میرزایی کارشناس ارشد جغرافیای انسانی 2- ایوب امانی کارشناس ارشد جغرافیای انسانی 3- محمد طاهرخانی کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی و مدرس دانشگاه

17- ((یادآوری چند نکته درباره جایگاه سفر در عرفان و تصوف اسلامی))
دکتر مهدی رضائی استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون

18- ((شیخ علاء الدوله سمنانی و تاثیر او بر عرفان شرق))
شهرام شاه زیدی لیسانس الکترونیک – خلبان بازنشسته

19- ((بایزید بسطامی در شبه قارة هند))
سعید کریمی عضو هیأت علمی بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی

20- ((جایگاه گردشگری در آیات و روایات اسلامی))
علیرضا مظفری

21- ((جایگاه گردشگری در آیات و روایات اسلامی و نقش آن در توسعه روابط ملتها))
دکتر میرنجف موسوی استادیار دانشگاه ارومیه، علی باقری کشکولی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

22- ((نقش عارفان بزرگ در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی اجتماعی منطقه قومس))
دکتر اکبر شعبانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

23- ((کهن الگوی سفر در مثنوی جلال الدین محمد مولوی و دژ درون سنت ترزای آویلایی))
دکتر سهیلا صلاحی مقدم استاد یار دانشگاه الزهرا، شفق غلامی شعبانی

24- ((پیاده راه عرفان طرحی نو در ترویج عرفان اسلامی))
1- محمدحسین صائبی 2- فرزانه مهروش 3- ناهیدمهروش

25- ((تأثیرپذیری بایزیدبسطامی ازعرفای پیشین وتأثیرگذاری وی برعرفای بعدی))
دکتر قدرت الله خیاطیان استادیار دانشگاه سمنان1، رؤیا رضامنش کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان2

26- ((جایگاه گردشگری در آئینه آیات و روایات اسلامی و مقایسه آن با دیگر ادیان ))
دکتر علی نصر اصفهانی امیر قربانی فرانک شیران

27- ((شکوفایی ساخت و ساز مقابر عارفان در دورة ایلخانان))
ولی‌الله کاوسی

28- (( طریقت نقشبندیة ماوراء النهر عارفان مسلمان و تأثیرگذاری ایشان در نشر تعالیم اسلامی))
عشرت مهرابی استاد دانشگاه، علی رزاق مدرس حوزه علمیه و دانشگاه

29- (( علاء الدولة سمنانی و بودیسم))
عباس رجبی گوندره

30- ((عمود عرفانی از سمنان به هرات))
دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشکده ی ادبیات و علوم بشری دانشگاه ی فردوسی
مژگان موحد دانشجوی رشته ی ادبیات فارسی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه ی فردوسی

31- (( شناخت راهکارهای جذب گردشگران حوزه عرفان اسلامی))
محمد متحدی

32- (( عارفان مسلمان و تأثیرگذاری ایشان در پیشبرد تمدن اسلامی))
مرضیه گودرزی دكتری معارف اسلامی وارشاد - احمد مهرابی دكتری معارف اسلامی وارشاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

33- (( اهمیت بازشناسی انگیزه¬های گردشگران در گردشگری حوزۀ عرفان اسلامی))
علی رضا کریم زاده کارشناس ارشد تاریخ

34- ((شیخ بایزید بسطامی در پرتو سفرنامه ها))
هدی طالبیان – کارشناسی ارشد ایرانشناسی

35- (( بررسی احوال وآثار عرفای بزرگ قومس))
مریم محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور

36- ((اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی قومس در قرون نخستین اسلامی بستر و زمینه های شکل گیری عرفان و اندیشه های عرفانی در منطقۀ قومس))
علی محمد گودرزی دكتری تاریخ-استاد دانشگاه، رضوان مهرابی استاد دانشگاه وعضوپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

37- ((گذر از منازل الغافلین سیّاحان به منازل السائرین عارفان))
عباسعلی شاهرودی دکتری معماری، استادیار دانشگاه مازندران

38- ((بازتاب افکار و عقاید بایزید بسطامی در آثار عطار))
1- حسین علینقی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2- علی اکبر افراسیاب پوراستادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

39- ((بررسی تطبیقی برخی از آرای بایزید بسطامی و شیخ علاء الدوله سمنانی))
دکتر قدرت الله خیاطیان ،عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان زهرا کریمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی دانشگاه سمنان

40- ((گردشگری معنوی- به دنبال تجلی در پدیدار غیاب))
دکتر محمد رضا وصفی

41- ((سفر از منظر عرفا و مشایخ صوفیه))
ظریفه بالائی‌ یایچی

42- ((نگاهی به احوال ، عقاید ،مقامات و تأثیرات شیخ ابوالحسن خرقانی))
دکتر قدرت الله خیاطیان عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
سمیه اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسلامی دانشگاه سمنان

43- ((عرفان سیاسی علا ء الوله سمنانی))
دکتر عباس سرافرازی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

44- ((تأثیر بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی در توسعۀ گردشگری شهرستان شاهرود))
علیرضا اسلام پناه - کارشناس عمران و فعال گردشگری

45- ((سیر در آفاق در عرفان اسلامی))
دکتر وحیده فخار نوغانی - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

46- ((کتابشناسی علاءالدوله سمنانی و معرفی یک نسخه خطی))
زهره نیک سیر دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید عباس محمدزاده رضایی استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

47- ((نگاهی اجمالی بر کتاب لطایف اشرفی عارف سمنانی))
1- دکتر نیره ابیات دکتری مطالعات تاریخی ادیان وعرفان، دانشگاه تهران 2- زهرا السادات حسینی سمنانی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه پیام نور

48- ((بررسی جایگاه سفر در اندیشه ی عارفان مسلمان))
آمنه سادات آقاسیدعلی دربندی، فوق لیسانس ادیان و عرفان، دانشگاه فردوسی مشهد

49- ((شرح، تحلیل و مقایسة روایت های معراج بایزید بسطامی))
محمد صالحی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه لرستان

50- ((بررسی نقش آرامگاه عارفان منطقه قومس در توسعه گردشگری معنوی و عرفانی منطقه))
مژده شول (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم)
حسین موحدی (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان)

51- ((بررسی ارزش های معماری مجموعه بسطام و آرامگاه عارف بزرگ بایزید بسطامی))
مهدیه اسفندیار پور(کارشناس ارشد مرمت، مدرس دانشگاه) مژده شول (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم) حسین موحدی (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان)

52- ((شیخ ابوالحسن خرقانی کعبه دل ها))
سید علی اصغر شریعت زاده کارشناس ارشد مدیریت و پژوهشگر مردم شناسی

53- ((شیخ ابواسحاق کازرونی ونقش اودر پیشبرد تمدن اسلامی))
دکتر سهیلا صلاحی مقدم - استادیار دانشگاه الزهراء 2- زهرا اژدری دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء

54- ((اشكال نمادین ،در«طواسین»حلاج))
محمد صالحی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه لرستان

55- ((نقش الگویی میر سید علی همدانی عارف جهانگرد و تأثیرگذار ))
دکتر قاسم صافی دانشیار دانشگاه تهران

56- ((تکمله ای آشنازدایانه بر کتاب نوشته بر دریا(از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی) از دکتر شفیعی کدکنی))
سمیرا شفیعی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر

57- ((کارکرد سفر عرفانی در منظومه های ایرانی بر پایه شعر عطار و سپهری))
دكتر محمود فضیلت دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

58
- ((نسخه خطی ارزشمند تحفه الاحرار جامی))
دكتر سیدمحمدباقر كمال الدینی استادیار دانشگاه پیام نور

59- ((منظومه عرفانی « شیخ صنعان » ))
دكتر سیدمحمدباقر كمال الدینی استادیار دانشگاه پیام نور

60- ((عارفان بزرگ قومس و توسعه گردشگری))
محمدعلی میرزایی کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

61- ((تجلی عشق وعاشقی درسلوک عرفانی پیرخرقان))
1-دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی 2-فاطمه فرضعلی

62- ((پارادوکس معراج بایزید با قرائتی چندگانه))
دکتر محبعلی آبسالان عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

63- ((نقطه های پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانی در موضوع معرفت الهی))
آرزو ابراهیمی دینانی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

64- ((بررسی ارزش های معماری مجموعۀ بایزید بسطامی و نقش آن در توسعۀ گردشگری منطقه از منظر باستانشناختی))
یداله حیدری باباکمال* مریم عابدی** منصور نجفی***

65- ((ارتباط انوار رنگی و گذر از اطوار وجودی در رساله ی نوریه))
معصومه بخشی زاده دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دکتر خیرالله محمودی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی

66- ((معماری عارفانه؛ همراهی فضای معمارانه با سیر و سلوک عارفانه))
عباسعلی شاهرودی دکتری معماری، استادیار دانشگاه مازندران

67
- ((تبیین جایگاه وحدت در عرفان اسلامی و کارکرد آن در توسعه گردشگری با تاکید بر نقش بایزید بسطامی و اقوام ترکمن))
دکتر محمد رضا رضوانی دانشیار دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران، روح اله کیاء کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه شهید بهشتی

68- ((بررسی وضعیت منطقۀ قومس در عصر بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی از منظر جغرافیای تاریخی و فرهنگی))
یداله حیدری باباکمال* مرتضی بهرامی نهادفر دانشجویان کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه تهران**

69- ((ابعاد عرفانی سفر با رویكرد دینی- اسطوره ای براساس مدل كینتیك))
مریم امینی،مربی دانشگاه آزاداسلامی واحداستهبان

70- ((گردشگری پیام درآغاز اسلام و مسیحیت))
دکترحیدرعلی میمنه جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

71- ((آداب سفر در متون عرفانی سده پنجم و ششم))
ریحانه السادات داربوی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

72- ((بررسی عارفان منطقه قومس در توسعه گردشگری این منطقه))
سیده لیلا سیف الله پور دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

73- ((خودشناسی: مرز مشترک عرفان، فلسفه و دین))
سیدمصطفی شهرآیینی عضو هیأت علمی گروه فلسفة دانشگاه تبریز

74- ((نگاهی به بایزید و شطحیّات او در عرصة عرفان))
سودابه لطفی نژادجلالی كارشناس ارشد زبان وادبیّات فارسی و حمیرا ذكریازاده كارسیدانی دبیر تاریخ

75- ((بررسی جایگاه سیر و سیاحت در زندگانی مولانا جلال الدین محمد بلخی و بایزید بسطامی))
امیر قربانی-فرانک شیران

76- ((ارزیابی توسعه گردشگری شهر بهشهر با استفاده از مدل SWOT))
بهروز سبحانی ، هانیه امیدزاده ، محمد روشنعلی

77- ((تحلیل عوامل موثر در توسعه جاذبه های گردشگری بخش یانه-سر( شهرستان بهشهر) با استفاده از مدل SWOT))
فریبا اسفندیاری ، حسن ستایش ، محمد روشنعلی ، هانیه امیدزاده

78- ((ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریسمی اشکال ژئومورفولوژیکی بر اساس روش پرالونگ مطالعه موردی: روستای غریب محله))
فریبا اسفندیاری ، محمد روشنعلی ، هانیه امیدزاده

79- ((تأثیر پذیری شیخ ابوالحسن خرقانی از بایزید بسطامی و تأثیرگذاری وی بر خواجه عبدالله انصاری ))
زینب شریعت نیا دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان وعرفان دانشگاه الزهرا

80- ((نقد احوال و آثار عارفان بزرگ و مورد اشاره))
معصومه میر صانع مدرس حوزه علمیه و دانشگاه وزهرا گودرزی دكتری تاریخ ومدرس مراكزتربیت معلم

81- ((پیر درنگاه علاءالدوله سمنانی))
ناصر محمدی کارشناس ارشد ادیان و عرفان دبیر آموزش و پرورش

82- ((نقش سه عارف خطه قومس در شکل گیری حکمت اشراق))
غلامحسین غلامحسین زاده دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

83- ((پرتوی از دستورات و آداب سفر در آیینه آیات و روایات))
محسن طه دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد حسن رستمی استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد

84- ((خوشه هایی از کلام بایزید درباره خدا))
سید محمد علی حسینی میقاندانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، دبیر آموزش و پرورش

85- ((جایگاه گردشگری در آینه آیات وروایات اسلامی وادیان دیگر))
الهه سوفالی كارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه

86- ((سنت مقامات نویسی مشایخ و سیرت نامه های پیران قومس))
محمد ابراهیمپور نمین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

87- ((هستی عارفان و سلوک عارفانه))
حجت الله جوانی استاد یار گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا

88- ((بررسی ارزش های معماری آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی))
نادیه هدایتی باویل، کارشناس معماری دکتر مهدی حسن زاده استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد مهندس ساسان نوروزی، کارشناس ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی، مدرس دانشگاه

89- ((تبیین فلسفه حقیقی سفر در اندیشه عرفای مسلمان))
اکبر حسین پور-کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی-عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع محمد علی میرزایی-کارشناس ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه شهید بهشتی حسین مهدیان- کارشناس ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه شهید بهشتی - عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع)

90- ((سلوک عاشقانه از منظر عارف هندو و مسلمان ))
دکتر فیاض قرایی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

91- ((دیدار بنای تاریخی سیر از آفاق به انفس))
مهدی اخوان :استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

92- ((سماع" در قرن چهار و پنج " با تأکید بر دیدگاه مستملی، ابونصر سراج، قشیری، هجویری و غزالی))
سید مهدی رحیمی، مصطفی ملک پائین

93- ((رابطه¬ی انسان با خدا و جهان در دیدگاه نجم رازی و جبران خلیل جبران))
قاسم سالاری استاد یار دانشگاه یاسوج الهام خواست خدایی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

94- ((شعر تعلیمی صوفیه با تکیه بر"الهی نامه" عطار))
سید مرتضی میرهاشمی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)

95- ((شناخت بایزید بسطامی و تجلی افکارواندیشه های وی بر عارفان دیگر))
عبدالحسین اخیانی مدرس دانشگاه علمی کاربردی شماره1(آفرینش)شهرستان شاهرود

96- ((نگرشی بر عرفان عاشقانه پیر خرقان))
دکتر خیرالله محمودی،دانشیار دانشگاه سلمان فارسی

97- ((بررسی ورود تشیع به شاهرود ونقش دولت مرعشیان در آن))
مجید منهاجی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

98- ((تحلیل و نقد تفسیر شیخ نجم الدین رازی بر شطح ابوالحسن خرقانی که گفت "الصوفی غیر المخلوق"))
دکتر محسن پیشوایی علوی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

99- ((گذری بر اندیشه های الهی و عرفانی شیخ ابوالحسن خرقانی و تجلی مکانی و فرهنگی آن در عصر حاضر در راستای توسعه گردشگری مبتنی بر عرفان اسلامی در منطقه بسطام ))
دکتر محمد رضا رضوانی - استاد دانشكده جغرافیا- دانشگاه تهران عصمت حسین پور – كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

100- ((گریزی بر جایگاه شیخ علاءالدوله سمنانی در عرفان شرق و نقش آن در گردشگردی با رویکرد توانمندی و تنگاهای موجود))
دکتر داوود حسن آبادی و عصمت حسین پور دانشیار گروه جغرافیای داشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

101- ((مقایسه مکاتب فلسفه محیطی تجربه گرایی و جبر جغرافیا یی با اندیشه های عرفان اسلامی با تاکید بر اندیشه های عرفای استان سمنان(بسطامی، خرقانی، سمنانی)))
دکتر مفید شاطری و عصمت حسین پور عضو هیات علمی و استادیار گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند

102- ((نگاهی مقایسه ای بر زندگی و اندیشه ها ی عارفانه ابولحسن خرقانی و بایزید بسطامی و افتراق مکانی آرامگاه های ایشان با رویکرد توسعه گردشگری بخش بسطام))
دکتر عبدالله فرجی و عصمت حسین پور استاد یار گروه جغرافیای دانشگاه زنجان کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

103- ((بایزید بسطامی از منظر ابن عربی))
دکتر علی ناظمیان فرد استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

104- ((مقایسه ی جایگاه سفر در دین اسلام وزردشت))
دکترمحمد حسین خانمحمدی، دانشیار دانشگاه ارومیه الناز همت جو ،دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

105- ((نقد احوال و آثار عارفان بزرگ و مورد اشاره))
عباس مهرابی دكتری معارف اسلامی وارشادوعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد وعشرت مهرابی(استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی)

106- ((الگوی سفر درمنظومه های عطار نیشابوری))
دکترمحمد حسین خانمحمدی، دانشیار دانشگاه ارومیه الناز همت جو ،دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

107- ((بررسی تطبیقی شطحیاتِ بایزید بسطامی و مولانا جلال-الدّین بلخی))
1دکتر مریم شعبانزاده 2محسن عین آبادی - 1استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

108- ((مناسبات عرفانی مشایخ آذربایجان و پیران خراسان))
محمد طاهری خسروشاهی موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی-انسانی دانشگاه تبریز

109- ((سلطان المتألهین شیخ علاء الدوله سمنانی در مجموعه آثارش))
دكتر حمید محمودیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نقل از بسطام نیوز http://www.bastamnews.ir/