هم استانی پنجشنبه 1 تیر 1391 10:29 ب.ظ نظرات ()

1- ((خواجه احمد یسوی و طریقت یسویه در منابع فارسی))
دكترسیدمحمدباقر كمال ا لد ینی دانشیار دانشگاه پیام نور مریم امیری فر مدرس دانشگاههای یزد

2- ((برخی از موانع داخلی توسعه ی گردشگری در ایران و راهکارهای تاریخی رفع آن ها))
د
کتر علی محمد طرفداری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3- ((نگرشی بر ظرفیت های بالقوه گردشگری ادبی با رویکرد عرفانی))
مورد مطالعه: استان سمنان
داوود کیا کجوری، خدیجه نصیری

4- ((نقد احوال و آثار عارفان بزرگ در منطقه قومس))
سمیه خادمی دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان وعرفان

5- ((بندگی پروردگار هدف اصلی عرفان اسلامی))
مهرداد برون